สถานีวิทยุ รุ่งทิวาเรดิโอ FM.94.25 MHz. จ.พระนครศรีอยุธยา