สถานีวิทยุคนภูธร FM.94.50 MHz.
สถานีวิทยุเพื่อธุรกิจสมาร์ทเรดิโอ FM.89.50 MHz
สถานีวิทยุ Master Radio 90.50 MHz