สถานีวิทยุคนมีความสุข FM.97.25 MHz.
สถานีวิทยุ ศูนย์ดำรงธรรม (ศ.ร.ธ.) FM.98.25 MHz.