สถานีวิทยุ Maxfm 100.50 MHz
สถานีวิทยุสันติเรดิโอ Fm 94.50. MHz.
สถานีวิทยุ คลิกเอฟเอ็ม F.M. 88.00 MHz.