สถานีวิทยุสันติเรดิโอ Fm 94.50. MHz.
สถานีวิทยุ คลิกเอฟเอ็ม F.M. 88.00 MHz.