วิทยุออนไลน์ทรีเมจิกเรดิโอ
สถานีวิทยุไทกาฬสินธุ์ FM.100.75 MHz.
วิทยุ SweetMedia
กลุ่มคนวิทยุชุมชนเสมาพันปี