สถานีวิทยุน้ำเพชรเรดิโอ FM.87.75 MHz.
สถานีวิทยุสานสัมพันธ์ FM.104.00 MHz
สถานีวิทยุฟรีเบิร์ดเอฟเอ็ม 90.50 MHz