สถานีวิทยุศูนย์การเรียนรู้ลุ่มน้ำปากพนัง
ดีเจหน่อย
สถานีคนชนบทเรดิโอ FM.95.75 MHz.