สถานีวิทยุคนมีความสุข FM.97.25 MHz.
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง MCRU RADIO FM 102.0 MHz
สถานีวิทยุสุขสันต์เรดิโอ Fm107.25 MHz.
สถานีวิทยุ วงศกร เรดิโอ
สถานีวิทยุขวัญใจชาวนา
สถานีออนซอนอีสาน
สถานีวิทยุ ดอกพยอมเรดิโอ Fm.90.00 MHz
สถานีวิทยุ คนบ้านเฮาเรดิโอ FM101.75MHz.