สถานีวิทยุคนมีความสุข FM.97.25 MHz.
สถานีวิทยุเต่าเป่าแคนเรดิโอ FM105.75 MHz
สถานีวิทยุคนคลองลาน FM.100.00 MHz
สถานีวิทยุท้องถิ่นบ้านนา FM.88.75MHz.
สถานีวิทยุคนภูธร FM.94.50 MHz.
สถานีวิทยุ Master Radio 90.50 MHz