สถานีวิทยุ เมืองธรรมเกษตรอำนาจเจริญ FM.96.75 MHz
กลุ่มคนวิทยุชุมชนเสมาพันปี