สถานีวิทยุ FM.92.75 MHz.
สถานีวิทยุ Maxfm 100.50 MHz
สถานีวิทยุดอยหลวงเรดิโอ 104.25 MHz.