สถานีวิทยุ 3kradio
สถานีวิทยุวิทยุท้องถิ่นไทยปากน้ำประแสร์ FM.94.50 MHz.
สถานีวิทยุคนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ FM 99.25 MHz.