สถานีวิทยุ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สถานีวิทยุเมืองเก่า FM.87.75 MHz.
สถานีวิทยุกรรญากรณ์ เรดิโอ FM.95.75 MHz.
สถานีวิทยุ Fm 89.75 mhz
สถานีเนินสง่าเรดิโอ FM.98.50 Mhz