พรหมมาศสตูดิโอ
สถานีวิทยุวังตะวันเรดิโอ FM.98.00 MHz.