สถานีออนไลน์ ตุ๊ลุง JD
สถานีคนชนบทเรดิโอ FM.95.75 MHz.
สถานีวิทยุกระจายเสียงคนเจียงดาว หจก.ชวนชมเรดิโอ fm.104.75mhz
สถานีวิทยุออนไลน์ ปาณิกา