สถานีวิทยุ FM 94.50 แม่ขะจานโมเดิร์นเรดิโอ
สถานีวิทยุ คำแลนเรดิโอ
สถานีวิทยุยิ้มสยาม FM.89.00 MHz.
สถานีวิทยุน้ำเพชรเรดิโอ FM.87.75 MHz.
สถานีวิทยุวัดอรัญญวิเวกคีรี (จอมผ่อ)